Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Cognitieve ontwikkeling van kinderen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Dit proces van mentale ontwikkeling kan worden beïnvloed door vele factoren. Een kind kan bijvoorbeeld moeilijk uitleggen waarom twee objecten hetzelfde zijn nadat zijn uiterlijk is gewijzigd. Een kind dat de concrete operationele fase (COS) heeft bereikt, kan echter meer dan een deel van een probleem tegelijk nadenken en kritische denkvaardigheden toepassen om het probleem om te keren.

Cognitieve ontwikkeling

Childrens Cognitive Development is een dynamisch proces waarbij de wereld om hen heen wordt leren, denken en begrijpen. Vroege ervaringen beïnvloeden deze processen en beïnvloeden de manier waarop kinderen zich in het latere leven ontwikkelen. Deze vroege ervaringen omvatten talen leren en sociale interactie. Ze helpen kinderen ook hun geesttheorie te ontwikkelen en het vermogen om te begrijpen hoe acties andere mensen beïnvloeden.

De theorie van de cognitieve ontwikkeling van kinderen bestaat al sinds de jaren 1950 en werd ontwikkeld door de Franse psycholoog Jean Piaget. Op basis van decennia van observatie van kinderen stelde Piaget voor dat ontwikkeling een proces is dat wordt beïnvloed door interactie met de omgeving. Piaget beschreef vier stadia van cognitieve ontwikkeling, die alle kinderen in ongeveer dezelfde volgorde doormaken.

Onderzoek op dit gebied heeft veel concepten ontdekt over de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Hoewel de meeste beschreven concepten gerelateerd zijn aan de bewuste geest, gaan sommige van deze concepten ook over impliciete cognitieve processen. Impliciete kennis verwijst naar het begrip dat een kind heeft dat niet bewust toegankelijk is. Als gevolg hiervan is het belangrijk voor opvoeders om dit proces te begrijpen en kinderen kansen bieden om deze vaardigheden te oefenen.

Het onderzoek heeft ook gevolgen voor volwassenen. Het is gebleken dat een falen om lekentheorieën bij kinderen te herkennen, kan leiden tot educatieve strategieën die materiaal te verdeelden. Materialen op basis van concreet denken hebben bijvoorbeeld de neiging zich te concentreren op eenvoudige beschrijvende activiteiten, die kinderen beroven van mogelijkheden om hun conceptuele kaders te bevorderen.

Piaget’s fasen

De theorie achter Piagets -stadia van cognitieve ontwikkeling is gebaseerd op de psychologische constructivistische overtuiging dat mensen hun eigen conceptuele begrip van de wereld creëren. Hij definieerde vier ontwikkelingsstadia voor kinderen, die elk ongeveer overeenkomen met een geschatte leeftijd. Deze fasen omvatten sensorimotorische intelligentie, preoperationeel denken, concreet operationeel denken en formeel operationeel denken. Elke fase vereist verschillende vaardigheden en een duidelijk niveau van intelligentie.

Veel onderzoekers twijfelen echter aan de geldigheid van de fasen van Piaget. Sommigen hebben betoogd dat de theoriemethoden bevooroordeeld zijn en gevoelig zijn voor fouten. Piaget heeft bijvoorbeeld dagboekobservaties en klinische interviews uitgevoerd, maar zijn observaties zijn subjectief en gebaseerd op zijn persoonlijke interpretatie van gebeurtenissen. Bovendien heeft Piaget de bevindingen van zijn observaties met een andere onderzoeker niet geverifieerd om betrouwbaarheid tussen de beoordelaars te waarborgen.

De preoperationele fase begint wanneer een kind leert spreken en wordt gekenmerkt door een hoog niveau van spelen. Tegen deze leeftijd beginnen kinderen symbolen te gebruiken om objecten en gevoelens weer te geven. Ze beginnen ook informatie op te slaan, terug te roepen en te labelen. Het pre-operationele stadium van cognitieve ontwikkeling wordt vaak het pre-operationele stadium genoemd en vindt plaats tussen twee en zeven jaar oud. In dit stadium hebben kinderen moeite om logisch te denken, maar ze worden beïnvloed door uiterlijk.

Tegenslag

Ongewenste ervaringen uit de kindertijd kunnen de cognitieve ontwikkeling negatief beïnvloeden, vooral als ze worden herhaald. Naast stress bij kinderen, kunnen andere negatieve ervaringen in de kindertijd ook schadelijk zijn, waaronder armoede en sociaal nadeel. Recente studies van het National Survey of Childrens Health hebben aangetoond dat een op de vier kinderen van 5 tot 17 jaar twee of meer vormen van tegenspoed ervaren.

Er is geen enkel definitief model van de impact van tegenspoed op de cognitieve ontwikkeling, maar er zijn meerdere evidence-based benaderingen. Eén benadering omvat aggregerende factoren met hoge correlaties in kleinere clusters, die eerder worden geassocieerd met een bepaald ontwikkelingsresultaat. De andere benadering, op basis van domein, omvat het onderzoeken van de associaties tussen specifieke domeinen en ontwikkelingsresultaten.

Onderzoekers geloven dat het gebrek aan veilige omgevingen een cognitieve ontwikkeling van een kind negatief kan beïnvloeden. Kinderhersenen verwerken sensorische informatie uit hun omgeving naar een reeks cognitieve, gedrags- en fysiologische reacties. Deze continue activering van de stressrespons kan echter interfereren met aanpassing op lange termijn. Deze stressrespons, bekend als het hypothalamische-hypofyse-bijniersysteem, beïnvloedt een aantal verschillende delen van het lichaam, waaronder de hersenen.

De CDC heeft studies uitgevoerd die de onderliggende groeperingen van ongunstige ervaringen onderzoeken. Deze studies omvatten een steekproef van bijna 30.000 kinderen en volwassenen. Uit deze studies bleek dat deze ervaringen beter zijn gegroepeerd in twee domeinen: het huishoudelijke disfunctie -domein en het domein van fysieke misbruik. Een afzonderlijk domein werd ook gevonden voor seksueel misbruik.

Taalvaardigheid

Taalvermogen is een belangrijk onderdeel van een cognitieve ontwikkeling van een kind. Het is een vaardigheid die in het eerste levensjaar wordt verworven, en het helpt kinderen met verschillende latere taken. De ontwikkeling van de taal van kinderen wordt gevormd door hun omgevingen, interacties met volwassenen en culturele normen. Kinderen gebruiken ook taal om zich uit te drukken en hun gedrag te reguleren.

Taalontwikkeling bij kinderen is relatief regelmatig in verschillende talen. Kinderen vorderen veel van dezelfde fasen, met karakteristieke fouten in productie en begrip in elke fase. Hoewel taalblootstelling sterk verschilt van kind tot kind, verwerven de meeste kinderen uiteindelijk het vermogen om hun moedertaal vloeiend te spreken. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met taalverwerving voor volwassenen, die aanzienlijk varieert tussen individuen en talen.

Een taalvermogen van een kind wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid woorden, lexicale diversiteit, taalkundige complexiteit en prosodie. De kwaliteit van de taal en het leveren van informatie zijn ook belangrijk. Om het taalproces effectiever te maken, moet taal worden onderwezen in een positieve omgeving voor volwassenen.

Preoperationele fase

De pre -operationele fase van de cognitieve ontwikkeling van kinderen is het moment waarop ze objecten beginnen te associëren met woorden en creatief spel gebruiken om ze te vertegenwoordigen. Ze bouwen hun kennis en vocabulaire op door te doen alsof spelen en dramatisch spel. Tegen de tijd dat ze vier jaar oud zijn, beginnen ze te genieten van sociale interacties en zullen ze meer gestructureerde spellen met regels spelen. Tijdens deze fase zijn kinderen nog steeds bezig met intuïtie, maar ze leren woorden en symbolen te gebruiken.

In dit stadium kunnen kinderen hun acties, gedachten en meningen evalueren. Ze kunnen ook beslissingen nemen over welke acties in bepaalde situaties geschikt zijn. Piaget’s theorie van cognitieve ontwikkeling suggereert dat deze redeneervaardigheden van kinderen met de tijd toenemen. Kinderen in dit stadium zijn ook in staat om concrete regels toe te passen op fysieke objecten, maar zijn nog niet in staat om logica toe te passen op abstracte concepten. Het is belangrijk om te onthouden dat deze ontwikkelingsstadia heel anders van elkaar kunnen zijn.

Het pre -operationele stadium van de cognitieve ontwikkeling van kinderen is een kritieke fase voor het ontwikkelen van logisch denken. In dit stadium kunnen kinderen gemakkelijk regels leren, maar ze kunnen moeite hebben om de logische implicaties van die regels in unieke situaties te begrijpen. Bovendien kunnen kinderen inductieve logica gebruiken, die begint met een bepaald idee en tot een algemene conclusie leidt. Bovendien kunnen ze onderscheid maken tussen feiten en fantasieën.

Concrete operationele fase

Het concrete operationele stadium is een stadium in cognitieve ontwikkeling bij kinderen waarin ze objecten van elkaar kunnen onderscheiden. Ze kunnen bijvoorbeeld objecten scheiden die planten zijn van die die niet. Ze kunnen ook onderscheid maken tussen levende en levenloze objecten. Ze zijn in staat om objecten met dezelfde naam in verschillende groepen te scheiden, zoals dieren en huishoudelijke artikelen.

Scroll to Top